Tag Archives: sự tích hoa ngọc lan

Sự tích hoa Ngọc lan – hoa của các loài hoa

Thuở ban đầu khi trời đất mới phân đôi, cây cối đa phần chỉ có lá mà chưa có hoa. Ngọc Hoàng bèn sai Thần sắc đẹp tô điểm cho mặt đất thêm phần tươi đẹp. Vâng mệnh Ngọc hoàng, Thần sắc đẹp mang theo ngọn bút thần và bình hương quý xuống hạ giới. […]